Rekisteri (GDPR) ja yksityisyys (FI)

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilötieto
Rekisterinpitäjä: Rukous2025-kampanja
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite: info@rukous2025.fi

Rekisterin nimi
Rukous2025-kampanjan yhteystietorekisteri.

Rekisteröidyt
Rekisteriin on tallennettu Rukous2025-kampanjaan liittyneiden ihmisten henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on mahdollistaa yhteydenpito Rukous2025-kampanjaan liittyneisiin ihmisiin
heidän toivomallaan tavalla. Oikeusperusteena on henkilön suostumus.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään rekisteröidyn henkilö- ja yhteystietoja sekä muita rukouskampanjaan liittyviä
tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

 • Rekisteröidyn sähköpostiosoite
 • Rekisteröidyn puhelinnumero
 • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
 • Tilatun materiaalin lähettämisen edellyttämät osoitetiedot
 • Rukouskampanjan toiminnan kannalta oleelliset tiedot, kuten
 • Preferoitu kommunikointitapa ja -sekvenssi
 • Postinumero alueellista viestintää varten
 • Kummiohjelmaan liittyneiden osalta kummikohteeseen eli rukouskohteena olevaan kansanryhmään,
  uskovien ryhmään tai eturintaman työntekijään/tiimiin liittyvät tiedot
 • Lähetysrukouspiiritieto
 • WhatsApp-kommunikointitieto
 • Tapahtumiin ilmoittautuneiden osalta tapahtuman järjestämiseen liittyvät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään joko rukouskampanjan www-sivujen kautta tai
sähköpostitse tai sosiaalisen median kautta tulevan liittymisviestin kautta.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Rukous2025-kampanjan palvelin- ja palveluympäristöön. Sinne on rajattu
pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja kampanjatehtävien hoitamiseen ja
teknisestä ylläpidosta huolehtivilla. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset
ja salasanat.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille muilta osin kuin rukouskummiuteen liittyen. Tällöin
tiedot välitetään sille lähetysjärjestölle, joka käytännössä huolehtii rukouskummikohteen ja rukoilijan
välisestä kommunikoinnista.

Henkilötietojen luovutukset ja siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä rukouskampanjan ajan. Mikäli rukouskampanja jatkuu vuoden 2025
jälkeen, rekisteröidyiltä tiedustellaan halua olla mukana mahdollisessa jatkorukouskampanjassa.

Rekisteröidyn oikeudet
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa
tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse
rekisterinpitäjälle osoitteeseen info@rukous2025.fi.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä
(”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset
oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää
sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen info@rukous2025.fi.

Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut
yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@rukous2025.fi